Załącznik nr 1 - Regulamin Korzystania z Serwisu janachowska.pl (Dla Sprzedawców)
Załącznik nr 2
- Lista aktualnych podmiotów płatności
Załącznik nr 3
- Klauzula informacyjna dla Sprzedawców
Załącznik nr 8
- Ogólne warunki umów w zakresie korzystania z systemu płatności

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY W RAMACH SERWISU JANACHOWSKA.PL

 

 

Regulamin Korzystania z Serwisu (Dla Sprzedawców)

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Janachowska.pl Usług na rzecz Sprzedawców, w tym zasady dostępu i korzystania z Serwisu przez Sprzedawców oraz zasady zawierania umów z Kupującymi w tym Umów Sprzedaży.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu dedykowane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie detalicznej sprzedaży towarów lub usług stanowiących uzupełnienie oferty handlowej Janachowska Party & Wedding

 

Operatorem Serwisu  jest  Wedding & Party Dream JJ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Płowiecka 3 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000820298, NIP: 1133008389, REGON: 385150497

 (dalej Janachowska.pl).

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://janachowska.pl/regulamin-dla-sprzedawcow

 

 

Definicje:

Konto – konto Sprzedawcy w Serwisie, do którego dostęp jest możliwy po podaniu loginu i hasła, za pośrednictwem którego Sprzedawca może zarządzać swoimi danymi oraz korzystać z Usług . Dla uniknięcia wątpliwości, osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego nie jest uprawniona do założenia Konta;

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu m.in. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, zapoznania się ofertą handlową Sprzedających, uzyskania informacji na temat wybranych Produktów, umówienia wizyty w celu wypróbowania Produktów i zawarcia Umowy Sprzedaży;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; lub dokonująca zakupów w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale niemających dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

Materiał(y) - materiały dotyczące Produktów, w tym w szczególności zdjęcia, opisy słowne, znaki towarowe, logotypy, oznaczenia, grafiki i inne formy prezentacji Produktów, przekazane Janachowska Wedding&Party przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;

Panel Sprzedawcy – funkcjonalność dostępna dla Sprzedawcy po zalogowaniu się do Konta, umożliwiająca m.in. zawieranie Umów Sprzedaży, zarządzanie danymi Sprzedawcy w tym ich aktualizację, zarządzanie ustawieniami, publikowanie ofert Produktów i Materiałów oraz korzystanie z Usług oraz innych narzędzi;

Produkt – jest to rzecz ruchoma, usługa lub treść w formie pliku cyfrowego np. ebook, audiobook, które nie są zapisane na nośniku materialnym, które mogą być przedmiotem obrotu w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem. Dla uniknięcia wątpliwości, z uwagi na fakt, że Produkty mają stanowić uzupełnienie oferty Janachowska.pl, Załącznik nr 1 do Regulaminu wskazuje na kategorie Produktów, które nie mogą być oferowane i sprzedawane w Serwisie , chyba że Sprzedawca uzyskał wyraźną, pisemną zgodę Janachowska.pl na prowadzenie sprzedaży określonych Produktów z kategorii zawartych w w/w Załączniku; Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis – platforma handlu elektronicznego, prowadzona przez Janachowska.pl  pod adresem internetowym www.janachowska.pl. Za jej pośrednictwem Janachowska Wedding&Party świadczy Usługi na rzecz Sprzedawców a także w oparciu o którą zawierane są Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;                       

Sprzedawca – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł Umowę z Janachowska.pl;

Umowa – zawarta pomiędzy Janachowska.pl a Sprzedawcą umowa świadczenia Usług . Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Umowie Obsługi Sprzedawcy oraz Regulaminie stanowiącym jej integralną część;

Ogólne Warunki Współpracy oznacza umowę zawartą między Janachowska.pl  i Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie drogą elektroniczną Usług oraz której integralną częścią jest niniejszy Regulamin;

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawcę w ramach Serwisu;

Usługi – usługi świadczone przez Janachowska.pl drogą elektroniczną w Serwisie polegające na udostępnieniu narzędzi umożliwiających m.in. założenie przez Sprzedawcę Konta w Serwisie w celu prezentacji i sprzedaży Produktów, zawierania za pośrednictwem Serwisu Umów Sprzedaży Produktów z Kupującymi;

 

Warunki korzystania z Serwisu

Regulamin określa zasady dostępu i sposobu korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług na rzecz Sprzedawcy.

W celu prezentowania Produktów oraz oferowania ich do sprzedaży, Janachowska.pl umożliwia Sprzedawcom dostęp do Serwisu i korzystania z niego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Do korzystania z Serwisu wymagane jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową związaną z wytwarzaniem lub sprzedażą Produktów może zgłosić Janachowska.pl  chęć współpracy w ramach Serwisu. Zawarcie Umowy wymaga zaakceptowania przez Sprzedawcę niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, w tym Politykę Prywatności janachowska.pl oraz podpisanie Ogólnych Warunków Współpracy. Po zawarciu Ogólnych Warunków Współpracy Janachowska.pl umożliwi Sprzedawcy dostęp do Serwisu poprzez przekazanie haseł dostępu (loginów) do Konta.

 

Zakładanie Konta i logowanie

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko wtedy, gdy Sprzedawca posiada Konto w Serwisie. Jeden Sprzedawca może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie w przypadku sprzedaży Produktów z różnych kategorii produktowych.

 2. Do założenia Konta konieczne jest:

 3. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez wprowadzenie danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą, obejmujących:

 4. pełną nazwę i formę prawną prowadzonej działalności,

 5. NIP i REGON, a w przypadku Sprzedawcy będącego podmiotem zagranicznym odpowiadające im oznaczenia według kraju zarejestrowania Sprzedawcy,

 6. siedzibę i adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a w przypadku Sprzedawcy będącego podmiotem zagranicznym dodatkowo adres korespondencyjny na terytorium Polski; adres strony internetowej, pod którą prowadzona jest działalność Sprzedawcy,

 7. nazwę lub oznaczenie przedsiębiorstwa, pod którą Sprzedawca prowadzi działalność i która będzie identyfikowała Sprzedawcę w Serwisie. Nazwa lub oznaczenie nie mogą naruszać praw osób trzecich,

 8. numer rachunku bankowego (nazwa banku, nazwa właściciela konta bankowego), dane kontaktowe obejmujące numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, który będzie służyć do logowania do Konta oraz do kontaktu ze Sprzedawcą,

 9. kategorie produktowe, w których Sprzedawca prowadzi sprzedaż,

 10. imię i nazwisko osoby zakładającej Konto w imieniu Sprzedawcy wraz ze wskazaniem umocowania do działania w imieniu Sprzedawcy (osoba uprawniona zgodnie z właściwym rejestrem, pełnomocnictwo). Osoba ta będzie jednocześnie osobą kontaktową Sprzedawcy we wszystkich sprawach wynikających i pozostających w związku z Umową.

 11. pozytywne przejście weryfikacji danych rejestrowych i wiarygodności. Janachowska.pl zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych w formularzu rejestracyjnym poprzez porównanie ich z publicznie dostępnymi danymi, wezwanie do przedstawienia stosownych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających podane informacje, w tym w szczególności dostarczenia kopii pełnomocnictwa lub innego dokumentu uprawniającego osobę zakładającą Konto do działania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy (pkt. a. viii) oraz kopii zezwolenia lub koncesji na obrót Produktami. Janachowska.pl może również przeprowadzić badanie wiarygodności przyszłego Sprzedawcy w każdy prawnie dostępny sposób. Weryfikacja nie powinna trwać dłużej niż 14 dni roboczych,

 12. podpisanie Ogólnych Warunków Wspólpracy, Regulaminu wraz z załącznikami, polityki prywatności Serwisu janachowska.pl, Regulaminu Serwisu shop wraz z załącznikami,

 13. założenie Konta i logowanie jest możliwe dopiero po zawarciu Umowy.

 14. Sprzedawca po dopełnieniu kroków wskazanych w pkt. a) - d) powyżej, otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej  wiadomość z linkiem do strony, za której pośrednictwem założy Konto oraz inne informacje niezbędne do jego utworzenia. Po prawidłowej rejestracji Konta, na adres e-mail Sprzedawcy wysłane zostanie potwierdzenie  aktywacji Konta oraz instrukcja korzystania z Serwisu.

 15. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła w tajemnicy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane na Koncie lub przy wykorzystaniu Konta, w tym w wyniku użycia hasła do Konta przez inną osobę niż Sprzedawca, bez względu na to czy takie użycie było autoryzowane lub nie przez Sprzedawcę. Każdorazowo logowanie do Konta następuje za pomocą loginu i ustanowionego hasła.

 16. W przypadku posiadania więcej niż jednego Konta, Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z każdego Konta zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem. Zabrania się wykorzystywania różnych Kont przez Sprzedawcę w celu unikania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Janachowska.pl. Różne Konta tego samego Sprzedawcy nie mogą wprowadzać w błąd Kupujących. Migracja danych z jednego Konta do innego nie jest możliwa.

 17. Dane wskazane w pkt. 1. a) i-ii powinny być tożsame z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku Sprzedawcy będącego podmiotem zagranicznym z odpowiednim dokumentem rejestrowym w kraju rejestracji.

 18. Sprzedawca, poprzez Panel Sprzedawcy, jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych wskazanych w pkt. 1. a) i-vii, nie później niż w terminie 3 dni od momentu wystąpienia zmiany. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Janachowska.pl w tym samym terminie o dokonanych zmianach przesyłając wiadomość e-mail do działu marketplace na adres pomoc@janachowska.pl

 19. Sprzedawca ponosi konsekwencje braku aktualizacji danych.

 

 

Funkcjonalności Konta i Serwisu

 

 1. Panel Sprzedawcy umożliwia:

 2. zarządzanie dostępnością Produktów, ilością sztuk Produktów, cenami Produktów, warunkami dostawy oraz realizacją reklamacji i zwrotów,

 3. aktualizowanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, 

 4. określenie warunków odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym oraz procedury reklamacyjnej zakupionych Produktów. Zasady te nie mogą być mniej korzystne dla Kupujących niż te, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Serwisu. Zasady te będą widoczne dla Kupujących w zakładce Sprzedawcy w Serwisie.

 5. korzystanie z udostępnionych przez Janachowska.pl Usług i funkcjonalności.

 6. Każdy Produkt o tym samym indeksie dostępny w Serwisie posiada kartę produktu, która zawiera:

 7. nazwę, opis Produktu i jego zdjęcia,

 8. dane szczegółowe Produktu obejmujące charakterystyczne cechy Produktu,

Sprzedawca zapewnia, że podane przez niego informacje, dotyczące Produktów będą zgodne z rzeczywistością, a nadto będą rzetelnie oddawały wszystkie rzeczywiste cechy Produktów, bez naruszenia przy tym praw osób trzecich oraz bez wprowadzania w błąd lub wywoływania wrażenia, że Produkty posiadają cechy, których w rzeczywistości nie posiadają.

 1. Zakładka Sprzedawcy w Serwisie umożliwia:

 2. prezentowanie oferty Produktów,

 3. zawieranie Umów Sprzedaży,

 4. prezentowanie zasad dotyczących zwrotu i reklamacji Produktów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych. 

Sprzedawca nie ma prawa do publikowania w swojej zakładce ani w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie treści, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają do kupienia Produktu poza Serwisem. Sprzedawca nie może również publikować reklam, ogłoszeń i informacji o towarach bądź usługach, które nie są oferowane w Serwisie.

 

Zasady sprzedaży Produktów w Serwisie

 

 1. W Serwisie mogą być zamieszczane oferty dotyczące sprzedaży Produktów, które:

 2. są oryginalne, fabrycznie nowe i zapakowane w oryginalne opakowania;

 3. spełniają wszystkie wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa produktów, zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami, a w przypadku towarów spożywczych – wymagania dotyczące tych artykułów, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, jakości handlowej, opakowań, oznakowań itp.;

 4. posiadają pełną dokumentację i oznaczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiednie do właściwości danego Produktuowaru, w tym w szczególności (w zależności od rodzaju Produktu): oznaczenia producenta lub importera, instrukcję obsługi w języku polskim, instrukcję konserwacji oraz pozostałą dokumentację zawierającą jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, dokumentację dotyczącą pochodzenia Produktu, znak zgodności wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, określenie energochłonności, informację dotyczącą składników danego Produktu, termin trwałości lub przydatności do spożycia, informację w języku polskim umożliwiającą konsumentom ocenę zagrożeń związanych z danym Produktu w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne, dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom, wszelkie niezbędne informacje, oznakowania i dokumentacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także wszelkie wymagane atesty, homologacje, certyfikaty itp.;

 5. na wszystkich szczeblach obrotu są przechowywane i transportowane w sposób odpowiedni do rodzaju danego Produktu;

 6. nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, zasad współżycia społecznego. Jeżeli sprzedaż Produktów w Serwisie będzie wymagała od Sprzedawcy jakichkolwiek zgód, zezwoleń, koncesji, zgłoszenia do właściwych rejestrów itp., Sprzedawca posiadać będzie stosowne zgody, zezwolenia, koncesje, wpis do właściwego rejestru itp. przed zaoferowaniem tych Produktów Kupującym oraz będzie je utrzymywać nieprzerwanie przez cały okres trwania Umowy;

 7. są legalnie wprowadzone oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, a wszelkie należności publicznoprawne wynikające z wprowadzenia Produktów do obrotu (w tym w szczególności cła, podatki, opłaty itp.) będą w całości uiszczone przed zaoferowaniem tych Produktów w Serwisie;

 8. nie są przedmiotem postępowania sądowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, w stosunku do Produktu nie są zgłoszone jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, jak również Produkty nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

 9. Akceptując Regulamin, Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Produkty będące w ofercie Sprzedawcy spełniają warunki określone w pkt. a) – g) powyżej.

 10. Produkty, które nie spełniają warunków określonych w pkt. a) – g) nie mogą być oferowane w Serwisie i nie mogą również być dodatkiem lub gratisem do innych oferowanych Produktów.

 11. Sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Janachowska Wedding&Party pełnych, wyczerpujących i aktualnych informacji lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt. 1. a) – g) powyżej oraz dotyczących deklarowanych właściwości Produktów znajdujących się w jego ofercie w Serwisie.

 12. Sprzedawca zobowiązuje się przez cały okres trwania Umowy do rzetelnego, zgodnego z prawdą informowania Kupujących: o swoich danych identyfikacyjnych, w szczególności nazwie, adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którym Konsumnet może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą, o cenie Produktów, dostępności Produktów, warunkach dostawy i związanych z nią dodatkowymi opłatami lub innymi usługami i związanymi z tym kosztami, prawie i sposobie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zasadach reklamacji i zwrotu Produktów.

 13. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiedzy o niespełnianiu przez którykolwiek z zakupionych przez Kupującego Produktów wymagań w zakresie bezpieczeństwa Produktów lub o zagrożeniach powodowanych przez którykolwiek z takich Produktów, bądź w przypadku nałożenia na Sprzedawcę zakazu wprowadzania któregokolwiek Produktu do obrotu lub uzyskania przez Sprzedawcę wiedzy na temat takiego zakazu, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dłużej niż w terminie 48 godzin) poinformowania o tym Janachowska.pl w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do podjęcia odpowiednich kroków w celu przeciwdziałania wystąpienia ewentualnej szkody po stronie Janachowska.pl i Kupujących.

 14. Janachowska.pl nie dokonuje weryfikacji Produktów oferowanych w Serwisie. W przypadku, gdy Produkt narusza przepisy prawa lub dobra osób trzecich albo gdy obrót Produktem jest regulowany a Sprzedawca nie posiada lub nie przedstawi na żądanie Janachowska.pl dokumentów potwierdzających prawo do obrotu danym Produktem, Janachowska.pl ma możliwość wstrzymania sprzedaży tego Produktu (poprzez zablokowanie oferty Sprzedawcy dotyczącej Produktu) w Serwisie, informując Sprzedawcę o powodzie blokady. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania jakiejkolwiek rekompensaty za czas wstrzymania sprzedaży.

 15. Aby zamieścić Produkt w Serwisie, Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania do Janachowska.pl Materiałów dotyczących Produktu (w szczególności opisu, zdjęcia Produktu itp.) w terminie co najmniej 5 dni przed planowaną prezentacją tego Produktu w Serwisie w celu ich zaakceptowania przez Janachowska.pl.

Przekazując Materiały Sprzedawca: 

 1. oświadcza, że są one prawdziwe, aktualne i nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich,

 2. upoważnia Janachowska.pl do przygotowania na bazie Materiałów opisu Produktów i jego wykorzystania i opublikowania w karcie produktu w Serwisie.

 3. W przypadku, gdyby zamieszczony w karcie produktu opis Produktu stał się nieaktualny, każdy Sprzedawca, w którego ofercie znajduje się dany Produkt jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji opisu tego Produktu za pomocą Panelu Sprzedawcy oraz przekazania Janachowska.pl nowego opisu wraz z odpowiednimi Materiałami w trybie wskazanym w ust. 8 powyżej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy oraz prowadzenia sprzedaży w Serwisie z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymywania standardów sprzedaży Produktów i obsługi Kupujących określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu lub wyższych.

 6. Sprzedawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że Janachowska.pl nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawartej przez Sprzedawcę z Kupującym za pośrednictwem Serwisu. 

 

Warunki świadczenia Usługi Marketplace przez Janachowska.pl

 

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Janachowska.pl Usług za pośrednictwem Serwisu w zamian za wynagrodzenie.

 2. W ramach Serisu Janachowska.pl zobowiązuje się do:

  1. utworzenia Konta Sprzedawcy;

  2. utrzymania dostępności Serwisu oraz Konta Sprzedawcy w stopniu umożliwiającym prezentację Produktów oraz zawieranie przez Sprzedawcę Umów Sprzedaży, a także korzystanie z innych Usług i funlcjonalności zgodnie z zawartą Umową. Janachowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu lub Konta spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, na które Janachowska.pl nie miał wpływu;

  3. do przekazania Sprzedawcy rzetelnych informacji i instrukcji umożliwiających stworzenie karty produktu dla każdego Produktu znajdującego się w ofercie Sprzedawcy (jeżeli karta produktu dla Produktu o tym samym indeksie jeszcze nie istnieje) lub dodania informacji o ofercie Sprzedawcy do istniejącej karty produktu;

  4. prowadzenia marketingu i promocji Serwisu, Produktów dostępnych w Serwisie, działalności Janachowska.pl i Sprzedawcy, na warunkach określonych w Regulaminie;

  5. przekazywania Sprzedawcom należności z tytułu Umów Sprzedaży zapłaconych przez Kupujących, na warunkach określonych w Regulaminie.

Kontakt

 

 1. Sprzedawca może kontaktować się z Janachowska.pl w sprawach związanych ze świadczonymi na podstawie niniejszego Regulaminu Usługami w formie mailowej.

 2. Wszelka komunikacja, której adresatem na podstawie niniejszego Regulaminu jest Janachowska Wedding&Party powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej pomoc@janachowska.pl lub, gdy niezbędna jest forma pisemna, na adres korespondencyjny Janachowska.pl JJ Group Sp. z o.o., ul. Płowiecka 3, 04-501 Warszawa.

 3. Wszelkie komunikaty, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz korespondencja związana z Umową będą przekazywane Sprzedawcy w drodze elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji, chyba że inaczej podano w Regulaminie.

 

Licencja

 

 1. Janachowska.pl może wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Sprzedawcę logo i nazwą Serwisu , w celu informowania o prowadzonej w jego ramach sprzedaży Produktów. W celu uzyskania zgody, Sprzedawca prześle projekt informacji planowanej do opublikowania lub rozpowszechniania, miejscu, w którym będzie ona opublikowana lub rozpowszechniana oraz czasu, w którym będzie dostępna, co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną emisją (publikacją). W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania w/w projektu i informacji Janachowska.pl poinformuje Sprzedawcę o zgodzie lub braku zgody na planowane działanie, ewentualnie o warunkach takiej zgody. W przypadku braku podjęcia decyzji przez Janachowska.pl w wyżej wymienionym terminie uważa się, że Janachowska.pl nie wyraził zgody na posługiwanie się logo i nazwą Serwisu .

 2. Sprzedawca oświadcza, że:

 3. Materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich;

 4. opracowanie, udostępnienie lub opublikowanie przekazanych Materiałów przez Janachowska.pl w celach określonych w Regulaminie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich;

 5. posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby Materiały mogły być udostępniane Janachowska.pl w celach zgodnych z Regulaminem.

 6. W celu prezentacji i sprzedaży Produktów, Sprzedawca udostępni Janachowska.pl aktualne Materiały dotyczące oferowanych przez siebie Produktów. Sprzedawca wyraża zgodę, aby Materiały były wykorzystywane przez Janachowska.pl w ramach Serwisu, w tym w szczególności w celach prezentacji Produktów, celach reklamowych i promocyjnych Serwisu, Produktów oferowanych w Serwisie, Janachowska.pl oraz Sprzedawcy. Materiały udostępnione zostaną Janachowska.pl w formie plików cyfrowych. Sprzedawca jest zobowiązany do aktualizowania Materiałów na bieżąco.

 7. Sprzedawca, w dniu przekazania Materiałów Janachowska.pl, wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Janachowska.pl, nieodwołalnie, na okres do 3 miesięcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. Prawo do korzystania z Materiałów udzielone jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 8. wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 9. zapisywania Materiałów w pamięci komputera;

 10. wyświetlania, publikowania i rozpowszechniania Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet;

 11. wykorzystania Materiałów w celach reklamy i promocji Serwisu , oferty Produktów w Serwisie, działalności Janachowska.pl, Sprzedawcy, w jakiejkolwiek postaci i medium, w tym w prasie drukowanej i w sieci Internet, w postaci banerów reklamowych, spotu audio i video, plakatu, opisów Produktów.

 12. Janachowska.pl uprawniony jest do udzielenia zgody na dalsze korzystanie z Materiałów podmiotom, przy pomocy których Janachowska.pl wykonuje swoje prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu.

 13. Sprzedawca udziela Janachowska.pl prawa do korzystania i rozporządzania utworami zależnymi, które zostaną opracowane na bazie Materiałów, w szczególności w celu przygotowania opisu Produktu na karcie produktu, marketingu i promocji Serwisu , działalności Janachowska.pl, Sprzedawcy oraz oferty Produktów dostępnych w Serwisie.

 14. Wynagrodzenie za korzystanie z Materiałów na wszystkich wskazanych polach eksploatacji jest rozliczone w cenie Usług (wynagrodzeniu za Usługi).

 15. W sytuacji, gdy Sprzedawca utarci prawo do posługiwania się Materiałami, jest zobowiązany poinformować Janachowska.pl niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 dni) o tym fakcie przedstawiając odpowiednie oświadczenie właściciela praw do Materiałów.

 

Marketing i promocje

 

 1. Janachowska Wedding&Party może prowadzić reklamę i promocję Serwisu, Produktów dostępnych w Serwisie, działalności Janachowska.pl i Sprzedawcy w sposób zgodny z prawem. W zakresie działań reklamowych i promocyjnych Janachowska.pl może wykorzystywać logotypy, oznaczenia oraz znaki towarowe i handlowe przekazane mu przez Sprzedawcę. Sprzedawca oświadcza, że działa w oparciu o uzyskane oświadczenia uprawnionych do znaków towarowych, handlowych i innych oznaczeń, zgodnie z którymi Janachowska.pl jest uprawniony do używania tych znaków towarowych, handlowych i innych oznaczeń przekazanych mu przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu w celu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, niezależnie od sposobu, rodzaju i formy ich prowadzenia, w tym w telewizji, Internecie, na plakatach wystawionych na widok publiczny.

 2. Janachowska.pl przedstawi Sprzedawcy zasady kampanii drogą mailową, w tym projekt materiału reklamowego (np. banneru reklamowego, spotu audio lub video) z prośbą o uwagi. Brak przedstawienia uwag w terminie 3 dni oznacza wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na formę i treść kampanii oraz potwierdzenie prawa Sprzedawcy do wykorzystania i upoważnienia Janachowska.pl do wykorzystania Materiałów, oznaczeń, znaków towarowych i handlowych w kampanii.

 3. Sprzedawca może wziąć udział w kampaniach i usługach/programach organizowanych przez Janachowska.pl mających na celu promocję Serwisu lub określonych Produktów dostępnych w Serwisie. Lista aktualnych usług i programów, w których Sprzedawca może wziąć udział jest podana na www.janachowska.pl w zakładce dla Sprzedawców.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Sprzedawca odpowiada za prawdziwość i aktualność oświadczeń złożonych w wyniku akceptacji Regulaminu. W przypadku gdy w związku z nieprawdziwością lub nieaktualnością któregokolwiek oświadczenia Sprzedawcy, w stosunku do Janachowska.pl zostały zgłoszone roszczenia przez osoby trzecie, w tym przez Kupujących, na Janachowska.pl zostały nałożone obowiązki uiszczenia opłat publicznoprawnych (np. cło, podatki, kary administracyjne), a także w przypadku wszczęcia w związku z tym przeciwko Janachowska.pl postępowania sądowego, pozasądowego lub administracyjnego, Sprzedawca zobowiązany jest do:

 2. udzielania Janachowska.pl na własny koszt wszelkich informacji, wyjaśnień oraz przekazania niezbędnej w tym postępowaniu dokumentacji; na żądanie Janachowska.pl, niezwłocznego przystąpienia na własny koszt do postępowania po stronie Janachowska.pl;

 3. zapłaty Janachowska.pl kwot, jakie Janachowska.pl zobowiązane będzie zapłacić w związku z takimi zdarzeniami, w tym w szczególności kar pieniężnych nałożonych na Janachowska.pl, opłat publicznoprawnych oraz kosztów poniesionych przez Janachowska.pl, w tym w szczególności kosztów pomocy prawnej i kosztów zastępstwa procesowego, co nie wyklucza w takich przypadkach możliwości dochodzenia przez Janachowska.pl od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

 4. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją działalność w Serwisie, w tym wobec Kupujących. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umów Sprzedaży.

 5. Janachowska.pl, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie z Regulaminem, ma prawo zawiesić świadczenie Usług na rzecz Sprzedawcy w całości lub w części do czasu załatwienia sprawy, jeżeli działania Sprzedawcy są niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca oferuje do sprzedaży Produkty, których sprzedaż jest zabroniona zgodnie z Regulaminem, Sprzedawca nie wywiązuje się z zawartych Umów Sprzedaży, nie realizuje swoich obowiązków względem Kupujących wynikających z obwoiązujących przepisów prawa lub Regulaminu albo zalega z zapłatą opłaty z tytułu świadczonych Usług na rzecz Janachowska.pl za 2 kolejne okresy rozliczeniowe.

 6. We przypadku zawieszenia świadczenia Usług zgodnie z ust. 3 powyżej, Sprzedawcy nie przysługuje rekompensata z tytułu braku możliwości korzystania z Konta, oferowania Produktów i zawierania Umów Sprzedaży.

 7. Janachowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za Umowy Sprzedaży zawierane przez Sprzedawcę ani świadczone przez niego usługi, zachowania Sprzedawcy i Kupujących oraz za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Kupującego lub Sprzedawcę zobowiązań wynikających z transakcji zawartych przez Sprzedawcę i Kupującego. Janachowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Sprzedawcy lub Kupujących stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu lub Umowy. Janachowska.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny i prawny, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedawcę, a także zdolność Sprzedawcy oraz Kupującego do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

 8. Janachowska.pl nie odpowiada za brak zainteresowania ofertą Sprzedawcy, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Umowy Sprzedaży, składane przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującym, działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Janachowska.pl, działanie siły wyższej.

 

Reklamacja

 

 1. W przypadku gdy w ocenie Sprzedawcy Janachowska.pl świadczy Usługi z naruszeniem Regulaminu, Sprzedawca może złożyć reklamację, wysyłając na adres poczty elektronicznej Janachowska.pl lub pisemnie swoje dane do kontaktu w procesie reklamacji, nazwę, pod którą figuruje w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 2. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przesłana na wskazany w reklamacji adres do kontaktu lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w czasie rejestracji Konta (o ile adres ten będzie możliwy do zidentyfikowania w oparciu o dane przekazane w reklamacji).

 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Janachowska.pl zwróci się do Sprzedawcy o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

 4. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Sprzedawcy nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z Kupującymi są rozstrzygane pomiędzy stronami tych umów to jest pomiędzy Sprzedawcę z Kupującymi zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji przyjętymi przez Sprzedawcę, bez pośrednictwa Janachowska.pl.

 

Prywatność

 

Sprzedawca zobowiązuje się do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Kupujących, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Umową Powierzenia stanowiącą Załącznik nr 5 do Regulaminu, Polityką prywatności i plików Cookies Serwisu stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Zmiany Regulaminu

 

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Serwisu, a po zawarciu Umowy również przesyłany w pliku pdf na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany przy rejestracji Konta.

 2. Janachowska.pl zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu. O zmianach i o terminie ich wejścia w życie Janachowska.pl poinformuje Sprzedawcę z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przesyłając stosowną informację wraz ze zmienionym Regulaminem na adres poczty elektronicznej podanej przez Sprzedawcę przy rejestracji Konta. Po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu Sprzedawca może rozwiązać Umowę. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu powyżej. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w w/w terminie oznacza akceptację przez Sprzedawcę Regulaminu w nowym brzmieniu.

 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna względem Sprzedawcy, który nie wypowiedział Umowy zgodnie z powyższym punktem z upływem terminu określonego na wypowiedzenie.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest nieodłączną częścią Ogólnych Warunków Współpracy.

 2. Regulamin zastępuje wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą i Janachowska.pl w odniesieniu do Serwisu i świadczenia Usług.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub pozostające w związku z nim będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny według właściwości miejscowej obowiązującej dla Janachowska.pl.

 5. Wszelkie Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

Załączniki:

 1. Kategorie Produktów niedopuszczonych do obrotu w Serwisie;

 2. Polityka Prywatności Serwisu (dostępna pod adresem https://www.janachowska.pl/politykaprywatnosci);

 3. Regulamin Serwisu shop dostępny pod adresem https://www.janachowska.pl/regulamin wraz z załącznikami;

 4. Standardy sprzedaży i obsługi posprzedażowej w ramach Serwisu ;

 5. Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych.


Załącznik nr 1

 

Kategorie Produktów niedopuszczonych do obrotu w Serwisie

 1. Narkotyki, substancje psychotropowe i środki odurzające

 2. Broń, materiały pirotechniczne,

 3. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza

 4. Napoje alkoholowe

 5. Wyroby tytoniowe

 

Załącznik nr 2

 

Polityka Prywatności

 

Załącznik nr 3

 

Regulamin Serwisu  Janachowska.pl

 

 

Załącznik nr 4

Standardy sprzedaży i obsługi posprzedażnej w ramach Serwisu

 

 1. Zamówienia są realizowane po otrzymaniu płatności od Kupującego.

 2. Średni czas pomiędzy momentem kiedy zamówienie jest zatwierdzone do realizacji, a momentem kiedy Sprzedawca wskazuje, że zamówienie zostało wysłane nie może przekroczyć 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin.

 3. Średni czas pomiędzy momentem, kiedy zamówienie zostanie złożone do Sprzedawcy a momentem, kiedy Sprzedawca przyjmuje lub odrzuca zamówienie, nie może być dłuższy niż 12 h.

 4. W przypadkach, kiedy Produkt będzie produkowany bądź sprowadzany na indywidualne zamówienie Kupującego, Sprzedawca może wydłużyć termin dostawy. Warunkiem jest jednak wyraźne, jednoznaczne oznaczenie w ofercie Produktu, że nie będzie ona realizowana w standardowym 48-godzinnym terminie wraz z podaniem przybliżonego czasu realizacji zamówienia.

 5. Stosunek liczby zamówień przyjętych do realizacji do liczby wszystkich zamówień, które zostały przekazane do Sprzedawcy w celu realizacji nie powinien być mniejszy niż 90 %.

 6. Szybki i profesjonalny kontakt z Kupującym. Na każde pytanie mailowe dotyczące transakcji, Kupujący powinien otrzymać odpowiedź najpóźniej w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, dotyczy dni roboczych.

 7. W paczce Sprzedawcy nie powinny znajdować się materiały reklamowe Sprzedawcy takie jak np. bony rabatowe do zakupów poza Serwisem.

 8. Częstotliwość incydentów (tj. zgłoszeń Kupujących o nieprawidłowym przebiegu procesu realizacji zamówienia) nie może być wyższa niż 15% w danym okresie rozliczeniowym. Stopa incydentów jest obliczana na podstawie liczby zamówień, które miały incydent do ilości zamówień, które zostały zatwierdzone przez Sprzedawcę.

 9. Liczba kolejno odrzuconych zamówień nie może być wyższa niż 10 (słownie: dziesięć).

 10. Sprzedawca jest zobowiązany do umieszczenia numeru listu przewozowego każdorazowo po nadaniu przesyłki do Kupującego.

 11. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Konsumentowi środki za zakup Produktu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 12. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od chwili jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację powinna zostać przekazana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 13. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Sprzedawcy rozumie się następujące zdarzenia:

 14. nieterminowa realizacja wysyłki niezgodna z tym co Sprzedawca oznaczył w swoim koncie Sprzedawcy,

 15. co najmniej 10 krotne wystąpienie w miesiącu kalendarzowym sytuacji, w której Sprzedawca nie zaakceptował zamówienia w terminie 24 godzin od chwili jego złożenia lub odmówił wykonania zobowiązania do wydania Produktu,

 16. wycofanie znacznej ilości Produktów ze Serwisu bez poinformowania o tym fakcie Janachowska.pl z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem,

 17. niedołączenie do przesyłki zawierającej Produkt któregokolwiek ze wskazanych przez Janachowska.pl dokumentów,

 18. niedołączenie do przesyłki przekazanych przez Janachowska.pl materiałów promocyjnych lub reklamowych lub dołączenie do przesyłki innych materiałów promocyjnych,

 19. nieterminowa lub nienależyta realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących praw konsumentów, w szczególności związanych z obowiązkami informacyjnymi, prawem do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacją i zwrotem Produktu,

 20. naruszenie obowiązku zachowania poufności,

                                                                                              

W razie stwierdzenia przez Janachowska.pl przypadku naruszenia, określonego powyżej, Janachowska.pl może zawiesić, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia niektórych Usług lub działań promocyjnych prowadzonych przez Janachowska.pl w odniesieniu do Sprzedawcy, a nadto może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

 

Załącznik nr 5

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

(„Umowa”)

 

Dla potrzeb niniejszego załącznika przyjmuje się następujące definicje:

 

Administrator – Sprzedawca

Procesor – Janachowska.pl

 

Administrator i Procesor są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

 

 • 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Umowa powierzenia zostaje zawarta w związku i w celu wykonania umowy o współpracy w zakresie korzystania z Serwisu oraz świadczenia UJsług (dalej: „Umowa główna”). Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy głównej podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 2. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe określone w Załączniku A do Umowy powierzenia („Dane osobowe”). Zmiana zakresu powierzenia przetwarzania nie wymaga aneksu, a jedynie zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym e-mailowej) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń na podstawie Umowy głównej. Zmiana zakresu powierzenia w sposób określony w zdaniu poprzedzającym nie może prowadzić do rozszerzenia obowiązków lub ograniczenia uprawnień Procesora, wynikających z Umowy głównej, w tym w zakresie należnego wynagrodzenia.

 3. Procesor przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania.

 4. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.

 

 • 2

OBOWIĄZKI STRON

 

 1. Procesor zobowiązany jest do:

 2. stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe na zasadach określonych w art. 32 RODO;

 3. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania i informacji dostępnych dla Procesora;

 4. przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; za udokumentowane polecenie Administratora uważa się w szczególności Umowę główną;

 5. w miarę możliwości, pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

 6. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;

 7. po zakończeniu niniejszej Umowy, w zależności od żądania Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych i usunięcia ich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej w granicach określonych w załączniku A do Umowy, Procesor będzie przetwarzać Dane osobowe we własnym imieniu, w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonaniem Umowy lub Umowy głównej. Postanowienie to nie ma zastosowania do danych przetwarzanych przez Procesora niezależnie od Administratora we własnym celu i w oparciu o ważną podstawę prawną;

 8. Postanowienia zawarte w pkt 2.1.1–2.1.6 nie rozszerzają zakresu obowiązków Procesora w odniesieniu do świadczenia usług zgodnie z Umową główną.

 9. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym, których lista stanowi Załącznik B do Umowy, świadczącym usługi w zakresie utrzymania i rozwoju platformy Janachowska Wedding&Party Marketplace. Procesor poinformuje Administratora o każdej zamierzonej zmianie na liście dalszych podmiotów przetwarzających w sposób przyjęty dla komunikacji zgodnie z Umową główną. Administrator ma możliwość sprzeciwienia się takiej zmianie w ciągu kolejnych 7 dni. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej same obowiązki co nałożone na Procesora w Umowie. Administrator przyjmuje do wiadomości, że brak zgody na zmianę na liście dalszych podmiotów przetwarzających może skutkować niemożliwością dalszego wykonywania Umowy przez Procesora, o czym Procesor poinformuje Administratora niezwłocznie.

 10. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w terminie uzgodnionym przez Strony, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych przez Procesora i zapewni współpracę w tym zakresie. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, niezależnie od jego wyniku. Administrator zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z przeprowadzanym audytem, w tym wyników audytu, a także do zapewnienia, że osoby, którymi posługuje się przy przeprowadzeniu audytu, również zobowiązały się do poufności w tym zakresie. Zobowiązanie do poufności obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. W razie, gdyby zdanie poprzedzające okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do poufności będzie obowiązywać przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 10 lat po jej zakończeniu.

 11. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że każda osoba przetwarzająca Dane osobowe na jego rzecz przetwarza je wyłącznie na polecenie Administratora.

 

 • 3

TRANSFER DANYCH

 

Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że uzyska w tym zakresie odrębne zezwolenie Administratora, którego Administrator nie odmówi bez uzasadnionych przyczyn, a taki transfer będzie odbywać się w zgodzie z przepisami RODO. W każdym wypadku przekazanie odbywać się będzie wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej.

 

 • 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Niezależnie od postanowień Umowy głównej łączna odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Procesora w związku z przetwarzaniem Danych osobowych na podstawie Umowy ograniczona jest do kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowa zawarta jest na czas obowiązywania Umowy głównej. Umowa może zostać wypowiedziana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych przez Procesora – pod warunkiem uprzedniego wezwania Procesora do usunięcia naruszeń, wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, oraz bezskutecznego upływu tego terminu. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

 2. Wypowiedzenie Umowy stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy głównej.

 3. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im w Umowie głównej.

 4. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową główną.

 5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Lista załączników jest następująca:

Załącznik A – Zakres powierzenia danych osobowych;

Załącznik B – Lista dalszych podmiotów przetwarzających.

 

Załączniki A do Umowy Powierzenia

 

Zakres powierzenia danych osobowych

 

 1. Charakter oraz cele przetwarzania: umowa jest zawierana w związku ze współpracą polegającej na korzystaniu przez Administratora z Serwisu oraz Usług świadczonych przez Procesora, które umożliwiają Administratorowi m.in. oferowanie i sprzedaż swoich Produktów za pośrednictwem Serwisu Procesora (Serwis Janachowska.pl). Umowa powierzenia ma związek z umową główną określającą warunki na jakich Administrator może korzystać z Serwisu Janachowska.pl.

 2. Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby fizyczne dokonujące zakupów Produktów oferowanych przez Administratora W Serwisie Janachowska.pl lub korzystające z innych Usług świadczonych przez Adminsitratora w ramach Serwisu.

 3. Rodzaj danych osobowych: dane osobowe niezbędne do realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, obejmujące takie dane jak imię i nazwisko, adres do wysyłki, rodzaj i parametry zamówienia, dane niezbędne do wystawienia faktury (jeśli dotyczy), a także dane związane z realizacją zamówienia, np. status realizacji zamówienia, historia zakupów, wszelkie dane związane z zamówieniem lub z inną Usługą udostępnione Sprzedawcy za pośredcnictwem narzędzi takich jak formularze kontakotwe dostępnych w Serwisie. Dane udostępniane są za pomocą Panelu Sprzedawcy.

 

Załącznik B do Umowy Powierzenia

 

Lista Dalszych Podmiotów Przetwarzających

 

Autenti sp. z o.o. z siedzibą na ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań NIP 783-169-32-51

 

Benhauer Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000523346, NIP: 676 244 77 54, REGON: 122334666

 

PayPro SA (Przelewy24) z siedzibą w Poznaniu na ul.Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań NIP 7792369887

Pobierz regulamin regulamin.pdf

loader
Ładuję...